More

  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

                  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สถาบันรหัสสากล จัดกิจกรรม “สินค้าดีมีบาร์โค้ดถูกต้อง” ภายใต้งานบาร์โค้ตสู่ภูมิภาค 5 ภาค 5 จังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้แก่สมาชิกและผู้ประกอบการที่สนใจ ตามภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ

                  วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  ณ  ห้องทุ่งศรีเมือง ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สินค้าดีมีบาร์โค้ดถูกต้อง” โดยมี นางสาวกฤตยวรรณ ฟางตระกูล กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 สมาชิกสภาอุตสาหกรรม สมาชิกสถาบันรหัสสากล และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

  นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรม “สินค้าดีมีบาร์โค้ดถูกต้อง” เป็นกิจกรรมภายใต้ งานบาร์โค้ดสู่ภูมิภาค 5 ภาค 5 จังหวัดประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสมาชิกสถาบันรหัสสากล มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่สมาชิกสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการสินค้า และพัฒนาการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  สถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand เป็นองค์กรดำเนินงานภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีภารกิจหลักในการเป็นนายทะเบียนออกเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ประจำประเทศไทย ทำหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ในระบบซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ตลอดจนระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าในภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย และเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาดโลก

  สำหรับในปีนี้ สถาบันรหัสสากลได้ดำเนินการจัดงานบาร์โค้ดสู่ภูมิภาค 5 ภาค 5 จังหวัดภายใต้กิจกรรม “สินค้าดีมีบาร์โค้ดถูกต้อง” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้แก่สมาชิกและผู้ประกอบการที่สนใจตามภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่สามารถประยุกต์ใช้งานบาร์โค้ดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายใน 5 ภูมิภาค 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการอบรมให้ความรู้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พร้อมร่วมทำกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน

  นอกจากนี้ช่วงเสวนา “สินค้าดีมีบาร์โค้ดถูกต้อง” ยังได้รับเกียรติจาก ห้างสรรพสินค้าโลตัส ห้างสรรพสินค้าชั้นนำระดับประเทศ มาร่วมแนะแนวทางการนำสินค้าเข้าวางจำหน่าย เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งยังได้รับเกียรติจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามจันทร์นินทร์  1 ในสมาชิกสถาบันรหัสสากลของจังหวัดอุดรธานี ที่เป็นต้นแบบในการใช้บาร์โค้ดสินค้าตามมาตรฐานสากล GS1 มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และยังได้รับความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จากอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน

  พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางการค้าในระดับสากล ซึ่งบาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 นั้น เปรียบเสมือนเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยบริหารจัดการสินค้าและระบบซัพพลายเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับทุกธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. ดำเนินงานอยู่คู่กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย มายาวนานกว่า 50 ปี ปัจจุบัน ส.อ.ท. มี 11 คลัสเตอร์ 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ ที่จะช่วยประสานงานระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการ ที่ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายและประเทศชาติ

  ในปีนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็นสมาชิกหรือไม่ใช่สมาชิก ได้เข้ามารับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ว่าการเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรม แล้วได้อะไรจากส่วนนี้บ้าง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้สามารถได้รับประโยชน์ที่มองเห็นได้เด่นชัด โดยเป็นการเพิ่มกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายตีตลาดให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยได้เป็นอย่างดี โดยครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมให้ข้อมูลความรู้ รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้า ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมไทยให้พร้อมแข่งขันในตลาดโลก

  สนับสนุนข่าวโดย

  @โคเวย์ อุดรธานี Coway Udonthani เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ

  พร้อมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.makkhaeng.com

  Contact ; Digital Marketing, Advertising, Promotions

  E-mail: makkhaeng.ud.@gmail.com

  Tel: 085-018-9777

  Line: @makkhaeng

  ข่าวล่าสุด

  spot_img

  ช่าวน่าสนใจ

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

  ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  ยอมรับทั้งหมด
  จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

  บันทึกการตั้งค่า